سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهمن رمضانی – دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Bahman Ramezani Gourabi, – Associate professor in Geography,Islamic Azad University,Rasht branch-Iran

چکیده:

خشکسالی یک خطر طبیعی و قابل تکرار در تمامی اقالیم است در هر سال بیش از نصف کره زمین با حشکسالی مواجه است .در ایران از زمانهای قدیم این پدیده وجود داشته و در ۲۵ ذسال اخیر بر روی تولید محصولات زراعی و منابع اب تاثیر فراوان داشته است .هدف مقاله شناخت سالهای خشکسالی با روش نمایه معیار بارندگی سالانه ( سیاب یا روش دکتر خلیلی ) در دره سفید رود در چارچوب یک پروژه تحقیقاتی است .نتایج تحقیق نشان داد که در دره سفید رود خشکسالی در طول دوره به وقوع پیوسته و در مناطق ارتفاعی حدودا ۲۰ درصد کل فراوانی سالهای خشکسالی و در مناطق پست حداکثر در حدود ۱۲ درصد بوده است و نقشه های پهنه بندی مناطق مواجه با حشکسالی و بیشترین فراوانی حشکسالی نیز ارائه شده است .