سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا عطار روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
اکرم سلطانعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد می‌مانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

سازه‌های آبی دزفول مجموعه‌ای است متشکل از پل ، بندها ، آسیاب خاور پرداخت‌ها و از آثار ارزشمند این شهر که جز نمونه‌های ولی میراث تاریخ معماری کشورمان محسوب می‌گردد . تلاش پژوهش حاضر شناخت ساختار کالبدی سازه‌های آبی دزفول می‌باشد . به منظور دستیابی به هدف پژوهش ، به مطالعه و بررسی در مورد نحوه پیدایش سازه‌های آبی و ارتباط آن با پیشینه تاریخی شهر دزفول و شکل‌گیری سازه‌های آبی آن و بررسی ریخت شناسه کالبدی آن‌ها پرداخت ایم.روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، بازخوانی اسناد تاریخی و مطالعه میدانی می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق بیان گر نه به عملکرد و ساختار کالبدی سازه‌های آبی دزفول می‌باشد . ضرورت انجام این پژوهش، ایجاد مطالعات مدون به منظور شناخت بیشتر این آثار کهن، به عنوان جزء مهمی از پیشینه تمدن کشورمان می‌باشد .