سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فروغ السادات موسوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

درحالیکه توسعه شهری پایداری بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است پرداختن به اصول و معیارهای توسعه محله ای پایدار هنوز نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان می باشد یکی از اصول اصل یک محله پایدار برخوررداری از امنیت است براین اساس محیط های انسان ساخت باید به گونه ای طراحی شوند که از ظرفیت کافی جرم ستیزی برخوردارباشند تئوری فضای قابل دفاع نیومن یکی از تئوری های مطرح دراین زمینه می باشد و این تحقیق با تکیه بر ۴ اصل مطرح در نظریه وی شامل قلمروگرایی و مالکیت دسترسی و حرکت نظارت طبیعی و نهایتا حمایت از فعالیت به شناخت سیاستهای کاربردی درمحله های سنتی می پردازد روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی اسنادی است و به گردآوری تطبیقی اصول این تئوری با روشهای کاربردی در معماری سنتی پرداخته است و نتایج حاصله حاکی از آن است که تطابق معناداری بین اصول تئوری فضای قابل دفاع و سیاستهای کاربردی در معماری سنتی محلات ماوجوددارد.