سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

یعقوب فروتن – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

مقاله حاضر یکی از مهمترین موضوعات حیات اجتماعی بشردر دوره معاصر یعنی موضوع جمعیت را کانون توجه قرارداده است یقینا رشد ناموزون جمعیت دارای پیامدها و عواقب نگران کننده عدیده ای است که دراین میان یکی از مهمترین آنها تهدید و تخریب محیط زیست است تامین نیازهای جمعیتهای دائم التزاید ادمی را به بهره برداری ناصحیح از مواهب طبیعی بویژه جنگل و مرتع و امیدارد که این خود برای تهدید جدی حیات انسان و دیگر موجودات زنده کافی است زیرا که جنگل به عنوان مهمترین عامل زیست محیطی ضامن بقا و حیات موجودات زنده حداقل دارای دو کارکرد حیاتی است اول آنکه به عنوان منبع و محل پرورش چوب از قابلیت چوب دهی برخوردار است و دوم انکه جنگل از انجا که تولید اکسیژن و حفظ اب و خاک را برعهده دارد دارای قابلیت تلطیف هوا نیز می باشد اما رشد شتابان و ناموزون جمعیت این دو کارکرد حیاتی را قویا به مخاطره خواهد انداخت. بطور خلاصه ایده مرکزی و نقطه عزیمت این پروژمطالعاتی بردو پایه اصلی استوار است شناخت نقش و جایگاه انکار ناپذیر رشد جمعیت در زمینه اختلال در نظم و خدمات اکوسیستم بویژه نابودی جنگل مکانیسم این تاثیر گذاری و نهایتا پذیرش ضرورت تعدیل رشد سریع جمعیت. و بررسی اهم خصوصیات جمعیتی منطقه یا مناطق مورد نظر به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازها در راستای اتخاذ و اعمال روشهای کاربردی و راهگشا جهت تحقق و تداوم نهادینه سازی برنامه های مربوط به برقراری تعامل منطقی با محیط زیست و بهره برداری مناسب ازجنگل و مرتع