سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیاوش سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

شناخت توانایی های محیطی با توجه به محدودیت های موجود و بالقوه، نقش مهمی در برنامه ریزی محیطی ایفا می نماید. طبق تعریف، شرایط آسایش حرارتی محدوده ای است از دما و رطوبت که در آن ساز و کار تنظیم حرارت بدن در حداقل فعالیت باشد. یکی از الگوهایی که در ارتباط با آسایش راحتی بافت مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی اوانز است. عناصر مورد بحث در این روش عبارتند از: دمای خشک هوا،سرعت باد موجود ورطوبت نسبی که در چهار گروه در نظر گرفته م یشود. جزیره قشم با وسعتى نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومترمربع، بیشترین سواحل و کرانه ها را در بین جزایر خلیج فارس به خود اختصاص م ىدهد. مقایسه بیشینه دمای هوا با دامنه گرمایی آسایش اوانز بیانگرشرایط هوای سرد تنها در حالت الف با چهار ماه از سال را دربرمی گیرد. در صورتی که شرایط هوای گرم در حالت الف هفت ماه،حالت ب هشت ماه و حالت ج تمام ماهای سال را در برم یگیرد. مقایسه کمینه دمای هوا با دامنه گرمایی آسایش اوانز بیانگرشرایط هوای سرد در حالت الف هفت ماه،حالتب پنج ماه و حالت ج چهار ماه را در بر م یگیرد.شرایط هوای گرم در حالت الف سه ماه،در حالت ب چهار ماه و در حالتج شش ماه را در برم یگیرد.شرایط آسایش دمایی در حالتالف دو ماه،در حالتب سه ماه و در حالتج یک ماه را در بر می گیرد.