سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین پیرمحمدزاده – دانشجویکارشناسیارشد جغرافیاوبرنامه ریزی توریسمواحد رشت
سیده مونا شاکری – کارشناسارشدجغرافیاوبرنامه ریزی توریسم واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی میتواند به برنامه ریزی, طراحی مسکن,الگوی معماری, برنامه ریزی اکوتوریسمی جاذبه های طبیعی کمک نماید. یزد از شهرهای قدیمی ایران و از بهترین نمونه های شهرهای کویر به شمار میرود که یکی از مهم ترین مناطق توریستی کشور می باشد, که این شهر را به یک موقعیت ممتاز توریستی تبدیل کرد-ه است. هدف این تحقیق شناخت توان آسایش زیست اقلیمی با هدف استفاده بهینه از جاذبه های توریستی و توسعه صنعت گردشگری در این شهر میباشد. روش کار در این تحقیق استفاده از داده های هوا شناسی و تجزیه و تحلیل عناصر اقلیمی, نظیر درجه حرارت, رطوبت نسبی, متوسط سرعت وزش باد ایستگاه سینپتیک شهر یزد طی دوره آماری ( ۲۰ ساله ) می باشد که با استفاده از مدل های آسایشزیست اقلیمی دمای موثر و بیکر تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که منطقه در ماه های دی و بهمن از شرایطنامطلوب سرد برخوردار میباشد که برای گردشگران وضعیت مطلوبی را ایجاد نمینماید ولی در ۴ ماه از سال فروردین, اردیبهشت, شهریور, مهر شرایط مطلوب محیطی را داشته و ماههای خرداد, تیر, مرداد در روز گرم بودهاست ولی در شب از شرایط مطلوب تری برخوردار است. با اجرای پروژههای مناسب و برنامه ریزیهای درست و جامع, بهرهبرداری اقتصادی مناسب را بههمراه دارد. سازماندهی سفرها و گشتوگذرها, درصورت برخورداری از یک نظام سیستماتیک و برنامه ریزی اصولی می تواند انبوهی از فعل و انفعالات اقتصادی را به حرکت درآورد ودر زنجیرهای از مناسبات اقتصادی بایکدیگر قرار دهد.