(۱ اکتشاف
(۲ روشی که مجرم مورد استفاده قرار می دهد .
(۳ انواع روش های ورود به محل هدف .
(۴ ابزار وسایلی که مجرم مورد استفاده قرار می دهد
ابزار کشف جرم: ابزار وسایلی که مجرم مورد استفاده قرار می دهد .

 محدودیتهای داده کاوی

در حالیکه محصولات داده کاوی ابزارهای قدرتمندی میباشند، اما در نوع کاربردی کافی نیستند.برای کسب موفقیت، داده کاوی نیازمند تحلیل گران حرفهای و متخصصان ماهری میباشد که بتوانند ترکیب خروجی بوجود آمده را تحلیل و تفسیر نمایند.در نتیجه محدودیتهای داده کاوی مربوط به داده اولیه یا افراد است تا اینکه مربوط به تکنولوژی باشد.

اگرچه داده کاوی به الگوهای مشخص و روابط آنها کمک میکند، اما برای کاربر اهمیت و ارزش این الگوها را بیان نمیکند.تصمیماتی از این قبیل بر عهده خود کاربر است.برای نمونه در ارزیابی صحت داده کاوی، برنامه کاربردی در تشخیص مظنونان تروریست طراحی شده که ممکن است این مدل به کمک اطلاعات موجود در مورد تروریستهای شناخته شده، آزمایش شود.با اینهمه در حالیکه ممکن است اطلاعات شخص بطور معین دوباره تصدیق گردد، که این مورد به این منظور نیست که برنامه مظنونی را که رفتارش به طور خاص از مدل اصلی منحرف شده را تشخیص بدهد.

تشخیص رابطه بین رفتارها و یا متغیرها یکی دیگر از محدودیتهای داده کاوی میباشدکه لزوماًروابط اتفاقی را تشخیص نمیدهد.برای مثال برنامههای کاربردی ممکن است الگوهای رفتاری را مشخص کند، مثل تمایل به خرید بلیط هواپیما درست قبل از حرکت که این موضوع به مشخصات درآمد، سطح تحصیلی و استفاده از اینترنت بستگی دارد.در حقیقت رفتارهای شخصی شامل شغل(نیاز به سفر در زمانی محدود)وضع خانوادگی(نیاز به مراقبت پزشکی برای مریض(یا تفریح) سود بردن از تخفیف دقایق پایانی برای دیدن مکانهای جدید ممکن است بر روی متغیرهای اضافه تاثیر بگذارد.