فارکس

فارکس در واقع خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازاریکپارچه مجازی ۶است که ارزها به صورت جفتی معامله می شوند. با توجه به اینکه همه ملل به سوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود.

-استراتژی معاملات

به عنوان یک معامله گر باید تکنیکی برای خرید یا فروش داشته باشیم . بر اساس مفاهیم موجود در بازار سرمایه دو نوع استراتژی کلی وجود دارد : نوع اول تحلیل فنی٧ و نوع دوم تحلیل بنیادی ٨[۵].

تحلیل فنی بررسی حرکت قیمت است . در این تحلیل با استفاده از رفتار نمودار می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.با تحلیل نمودارها می توان روندها و الگوها را تشخیص داد و به معامله گر کمک می کند تا موقعیتهای خوب معامله را تشخیص دهد . استفاده از اندیکاتورها  در این نوع تحلیل بسیار رایج است [۶].

تحلیل بنیادی روشی برای نگریستن به بازار از چشم نیروهای اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد.

در این مقاله با استفاده از تحلیل فنی، سعی در پیش بینی رفتار جفت ارز یورو- دلار داریم . یکی از مفاهیم کاربردی در این عرص ه ، منطق فازی می باشد. با استفاده از این منطق می توان الگوهای نموداری و روندها را مدل کرد و بر اساس قواعد فازی خروجی مورد نظر که همان سیگنال های خرید و فروش هستند،     استخراج می شود و بر اساس آن می توان اقدام به انجام معامله کرد.

انواع نمودارهای قیمتی

از مهمترین نمودار ها در تحل یل فنی بازار ارز م ی توان به میله ای و خطی و شمعی اشاره کرد که در این مقاله از نمودار شمعی استفاده شده است . نمودارهای شمعی همان اطلاعات میله ای را در گرافیکی زیباتر نشان می دهد. با توجه به شکل ٣ نمودارهای شمعی از دوقسمت بدنه و سایه تشکیل شده است . بدنه به طول نرخ باز و بسته شدن اشاره دارد و سایه نیز بیانگر فاصله بیشترین قیمت تا نرخ بسته شدن و کمترین قیمت تا نرخ باز شدن است .