سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی عرب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اقلید
افشین پور ابراهیم کرمانی –

چکیده:

کشاورزی دقیق چشم اندازی از کشاورزی آینده است که ماهواره ها حسگرها نقشه ها و داده ها حاصل از سنجک از دور را به کمک کشاورز آورده و دقت عمل او را بالا تر می برد. فن آوری نرخ متغیر بر مأنای حسگر برای کنترل الکترونیکی عملیات زراعی بصورت خاص مکانی از دادههای حسگرهای زما حقیقی استفاده مینماید. حسگرهای زما حقیقی در حین حرکت خصوصیات خاک یا ویژگیهای محصول زراعی را سنجک مینماید. سپس سیستمهای کنترل به صورت خودکار از دادههای ارسالی توسط حسگر برای انطأاق نهادههایی نویر بذر کودهایی شیمیایی یا علف ککها استفاده مینمایند. حسگرها می بایست جریانی پیوسته از دادهها را در اختیار کنترل کننده قرار دهند به طوریکه نهادهها را بتوان بر روی سطوحی کوچک در طول کشتزار تغییر دهند. بهترین شیوه برای مدیریت خاص مکانی مزرعه استفاده همزما ن از حسگر و سیستم موقعیت یاب جهانی و تصاویر ماهواره ای در کشاورزی دقیق است. از این رو دادههای حسگر چنانچه ضأط و مرجع یابی زمینی گردد میتوانند در مدیریت خاص مکانی محصول زراعی در آینده برای ایجاد نقشههای کنترل سایر عملیات زراعی مورد استفاده قرارگیرد.