سالنامه ها در زمره  منابعی محسوب می شوند که اطلاعات و تحولات مربوط به یک کشور و یا تازگیهای مربوط به علوم و فنون را به طور سالانه منتشر می سازند مانند سالنامه عمومی کیهان و سالنامه اختصاصی دانشگاه تهران

*راهنماها

کتابهای راهنما، منابعی اند که معلوماتی درباره  اشخاصی یا تشکیلات و سازمانهایی که در زمینه خاصی فعالیت دارند ارائه می دهند مانند راهنمای کتابخانه های ایران یا World of learniny که مؤسسات فرهنگی و تحقیقاتی انواع مطالب چاپ شده یا دست نوشته ارائه میکنند جزء راهنماها محسوب می شوند مثل فهرست نامه مؤلفان.

* کتابشناسی ها و فهرست ها

کتابشناسی ها و فهرست ها، ابزار کار محققان و یاور کتابداران و وسیله  تحقیق و تجسس است و از طریق آن، پژوهشگران و کسانی که در جستجوی اطلاعاتی پیرامون نام نویسنده ای، عنوان کتابی یا مقاله ای و یا موضوعی اند می توانند منابع مورد نیاز خود را کشف و شناسایی کنند. کتابشناسیها از امهات منابع مراجعه اند و برای مقاصد مختلف تهیه می گردند. معمولاً کتابشناسیها، فهرستی از مشخصات تمام یا قسمتی از آثار چاپی و خطی یک علم یا تمام علوم را در یک کشور یا جهان بیان می دارند و به ترتیب ویژهای طبقه بندی و تألیف می گردند.

اطلاعاتی که در کتابشناسی می آید عبارت است از نام کتاب، نام مؤلف، نام مترجم، نام مصحح، موضوع کتاب، نام ناشر، مجموعه، محل و تاریخ چاپ، قطع و عده  صفحات و نکته هایی دیگر از این قبیلی. میان کتابشناسی و فهرست تفاوت است. فهرست، نوعی کتابشناسی است و شامل فهرستی از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی مجموعه  یک یا چند کتابخانه است در حالی که کتابشناسی شامل مجموعه  کتابخانه خاصی نیست و کتابهای انتشار یافته یا دستنوشته را به طور فراگیر در بر که به طور طبقه بندی شده، پژوهشگر را به دانشهای بشری مندرج در کتابها، مجله ها، راهنمایی میکند و بر عمر مفید و مؤثر محقق دریافتن مطلب مورد نظرش میافزاید و او را از مراجعه به مجلدات کتابها بی نیاز میسازد. و علم آن، علمی است که از خصوصیات و مشخصات کتابها و مؤلفان بحث می کند.