سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایمان عزیزی – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
محمود مظفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پبام نور، واحد بین المللی عسلویه
مهدی یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

چکیده:

این پژوهش به منظور شناخت ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و اجرای اثربخش استراتژی در شرکت تولیدسموم کشاورزی مشکفام فارس انجام شده است که در آن مفهوم توانمندسازی کارکنان شامل پنج ابعاد احساسشایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن، احساس معنی دار بودن و احساس داشتن اعتماد بهدیگران و اجرای اثربخش استراتژی شرکت نیز شامل سه ابعاد تعیین اهداف سالیانه و سیاست ها، تخصیصمنابع و نهادی کردن استراتژی به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه بین ۱۶۰ نفر نمونه ازجامعه آماری (کلیه کارکنان شرکت تولید سموم کشاورزی مشکفام فارس)، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS از آزمون ضریت همبستگی و آزمونرگرسون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی دار توانمندسازی کارکنان وهمچنین همه ابعاد توانمندسازی کارکنان با اجرای اثربخش استراتژی شرکت به جزء بعد احساس معنی داریبودن می باشد. در بین ابعاد توانمندسازی کارکنان، بعد احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیشترین ارتباطرا با اجرای اثربخش استراتژی شرکت دارد. نتایج نشان می دهد در بین ابعاد توانمندسازی کارکنان، تنها سه ابعاد(احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب و احساس داشتن اعتماد به دیگران) دارای تاثیر مثبت و معنیداری بر اجرای اثربخش استراتژی می باشند و دو ابعاد (احساس مؤثر بودن و احساس معنی دار بودن) درمعادله رگرسیونی وارد نمی شوند.