سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی داودی – استادیار، مرکز تحقیقات کمآبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی، تهرا
امیر صمدی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشیارگروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
حسن رحیمی – استادگروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

عدم مطالعه گسترده پدیده گسیختگی طاقیشکل در سواحل چندلایه رودخانهها توسط محققین مختلف و فقدان روابط تحلیلی کامل و مستدل برای تخمین ضریب اطمینان پایداری ساحل، نشانگر اهمیت تعیین و اندازهگیری پارامترهای موثر در پایداری ساحل میباشد. به دلیل وجود مشکلات فنی و اجرایی و عدم امکان ثبت تغییرات زمانی پارامترهای موثر در پایداری طاق آویزان در طبیعت، تخمین برخی از پارامترهای موثر به راحتی میسر نبوده لذا در برخی موارد با پذیرفتن درصدی خطا در محاسباتمربوطه، با استفاده از تجارب و اطلاعاتموجود نسبتبه تخمین مقدارآنها اقدام میشود. از آنجا که تاکنون روابط سادهای برای تحلیل پایداری گسیختگی طاقیشکل مورد استفاده قرار گرفته، برای تعیین میزان تأثیر پارامترهای موثر نیز تحقیقات بسیار اندکی به عمل آمده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن اثر تمامی پارامترهای موثر در تحلیل پایداری طاقهای تشکیل شده در سواحل رودخانه و با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده از سواحل رودخانه کردان در استان البرز، پایداری سواحل رودخانه در مقابل گسیختگی طاقیشکل بررسی و اثرات عدم قطعیت موجود در تعیین پارامترهای بکار رفته در مدلسازی پایداری ساحل مشخص شده است. مقدار ضریب اطمینان ساحل در برابر گسیختگی برشی طاق آویزان به ترتیب اهمیت نسبت به تغییرات ارتفاع طاق، عمق ناحیه تحتانی طاق، عمق توسعه ترککششی در طاق، چسبندگی و وزن مخصوصمصالح تشکیل دهنده طاق آویزان بیشترین حساسیت را داشته در حالی که حساسیتضریب اطمینان نسبت به تغییرات زاویه اصطکاکدرونی مصالح، زاویه مربوط به افزایش مقاومت در اثر مکش منفی، عمق جریان آب رودخانه و رقوم آبزیرزمینی ناچیز میباشد