سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده طیبه میرواسع – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

چکیده:

شناخت آسایش زیست اقلیمی در جذب گردشگر وبرنامه ریزی توریسم سهم بسزایی دارد .اقلیم وتوریسم دو پارامترمهمی هستند که با یکدیگر ارتباط دارند .اطلاعات حاصل از شرایط اقلیمی برای برنامه ریزی در خصوص گذران اوقات فراغت لازم می باشد . جهت مطالعه وضعیت توریسم وبرنامه ریزی در این راستا در یک منطقه ، توجه به اقلیم و،شرایط بیو کلیمای مطرح است .هدف این تحقیق شناخت توان آسایش زیست اقلیمی منطقه آزاد قشم در طول ماه های سال می باشد وروش تحقیق ا ستفاده از روش اوانز می باشد وآن شناخت معیار راحتی منطقه برای شب وروز در طول ماه های سال است .نتیجه تحقیق نشان داد که چهار ماه از سال دار ای روز های راحت وشبهای سردوپنج ماه دارای رو ز های گرم وشبها ی راحت وسه ماه نیز دارای روز وشب گرم است .سه ماه آذر ودی وبهمن دارای شرایط مطبوع غیر شرجی می باشد