سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه سیستان و ب
سید محمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

آسایش زیست اقلیمی یکی از مواردی است که به بررسی آسایش انسان در محیطی که قرار گرفته است می پردازد و همواره گردشگران می بایست به آن توجه نمایند و گردشگری مذهبی که ازاشکال توریسم می باشد و گردشگران در این زمینه می بایست به امر اسایش اقلیمی توجه نمایند استان اصفهان نیز از جمله استانهایی است که در گوشه گوشه آن مکانهای مذهبی متفاوتی وجود دارد و از آنجایی که بیشتر گردشگران ورودی به استان درماههای فروردین و تیر هستند پس به بررسی اسایش اقلیمی مکانهای مذهبی استان شهرها دراین دو فصل به روش ترجونگ عمل شد به این منظور امار ۳۰ ساله متغیرهای اقلیمی رطوبت نسبی دمای میانگین روزانه و دمای حداقل و حداکثر برای تک تک شهرها استخراج گردید و سپس برا یمکانهای مذهبی که آمار آن در دسترس نبود با نرم افزار SPSS و رگرسیون گیری داده ها استخراج و در نهایت اسایش اقلیمی برای دمای میانگین و اسایش روزانه و شبانه برای تک تک شهرها محاسبه و د رنهایت با استفاده از GIS نقشه های مربوطه تهیه گردید.