سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم السادات سلامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی- دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان
حسین زینلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی یوسفی – گروه زیست شناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر روی ۴ جمعیت ارزن معمولی (Panicum miliaceum) انجام شد. ویژگیهای کاریوتیپی با استفاده از مریستم انتهایی ریشه و رنگ آمیزی به روش استو آهن هماتوکسیلین و آماده سازی نمونه ها به روش اسکواش، ارزیابی گردیدند. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت های مورد مطالعه x=9 و تعداد کروموزوم ۲n=2x=36 بود. از لحاظ سطح پلوئیدی، همه جمعیت ها تتراپلوئید بودند. بر اساس جدول دو طرفه Stebbins اغلب جمعیت ها در کلاس ۲B قرار گرفتند که این امر بیانگر دارا بودن کاریوتیپهای تقریبا متقارن در جمعیت های مورد بررسی می باشد.