سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهیار رهامی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد
عبداله محمدی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسل
محمود خسروشاهلی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاوزری و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
نفیسه دارنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

فلفل( . capsicum spp ) گیاهی است از تیره ی سیب زمینی که دارای ارزش اقتصادی فراوانی با کاربردهای غذایی، دارویی وادویه می باشد. طی این مطالعه تعداد ۱۰ اکوتیپ جهت بررسی کاریوتیپی و شمارش کروموزومی انتخاب شدند. به منظور مشاهده کروموزومها، ابتدا آزمایشات مختلفی جهت تهیه ی بهترین پروتکل رنگامیزی صورت گرفت، و بعد از آن تمامی ژنوتیپ ها با استفاده از روش بدست آمده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که تمامی ژنوتیپ های مورد بررس دارای ۲۴ کروموزوم ۲n=2x=24 بودند و کاریوتیپ متقارن داشتند.