سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

افشان عنایاتی – کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل – کارشناسی شیمی

چکیده:

این باکتری ها Heterotrophic Plate Count(HPC مجموعه یی از باکتری های هوازی بیهوازی اختیاری هستند که به جز دو جنس آن Microcoucus,Bacillus گرم منفی بوده و جنس های Alcaligenes, Moraxella وSerratia, Flavobacterium, Klebsiella, Pesudomonas, Citrobacter, Aeromonas, EnterobacterAcinitobacter و Proteus را شامل می شوند . جنس های غالب این مجموعه ، باکتری های Flavobacterium Acinitobacter و Enterobacter, Serratia, Pesudomonas هستند علاوه بر جنس یاد شده ، برخی از باکتری های هم در پزشکی نظیر Serratia و Staphylococcus, Mycobacterium نیز در ترکیب باکتری های هتروتروف ممکن است حضور داشته باشند .سوالات تحقیق:دراین تحقیق به دنبال بررسی تغییرات جمعیت باکتری ها هتروتروف در شبکه های توزیع و اجزای آن ، مخازن تحت فشار واثرات ناشی از تغییر جمعیت آن ها بر کیفیت آب و تاسیسات آب رسانی هستیم. روش تحقیق: با شمارش تعداد این باکتری ها در نمونه های که از شبکه های توزیع واجزای آن ومخازن نگهداری وخطوط انتقال تهیه شده( در محیط کشت مناسب وشرایط مناسب برای رشد آنها) می بینیم اثر ناشی از تغییر جمعیت آنها بر کیفیت آب و تاسیسات آبرسانی با ضریب ۱۰ تغییر میکند