سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین میر سعید قاضی – گروه مهندسی فناوری صنایع غذایی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
زهرا امام جمعه – گروه علوم مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
سید محمد موسوی – گروه علوم مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

آب انار توسط غشاهای صفه ای از جنس پلی وینیلیدن فلوراید و استرسلولز با اندازه منافذ ۰/۲۲ m 0 0/1 C0/025 شفاف سازی شد شارتراوه با افزایش خاصیت هیدروفیلی غشا اندازه منفذ ان سرعت جریان و فشارافزایش یافت شفاف سازی باعث کاهش اسیدیته کدورت فعالیت آنتی اکسیدانی ماده جامد کل مواد جامد محلول، آنتوسیانین کل و محتوای کل مواد فنلی شد اما PH ثابت ماند.