سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مسلم علی محمدلو – دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تربیت مدرس،
اصغر مشبکی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شش سیگما پدیده ای است که مقبولیت زیادی در صنعت کسب کرده است ولی هیچگاه از پشتوانه تئوریکی قوی برخوردار نبوده است. انجام تحقیقات دانشگاهی قوی برای شش سیگما نیازمند این است که،تئوری های مفید و مرتبط با این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله تلاشی است برای درک شش سیگما از دیدگاه تئوری هدف. بدین منظور پس از بازنگری ادبیات شش سیگما و تئوری هدف مدلیمفهومی ارائه می شود وسپس این مدل با استفاده از نتایج کسب شده در پروژه های شش سیگما که تاکنون در کشور صورت گرفته مورد آزمون قرار می گیرد. این تحقیق می تواند پایه ای برای توسعه دانش علمی در مورد پدیده شش سیگما باشد.