سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عبدالجواد برنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جعفر مسعودسینکی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان
علی دماوندی –

چکیده:

آفتابگردان زراعی Helianthus annuusvar .macrocrpus پس ازسویا کلزا پنبه و بادام زمینی چهارمین زراعت یکساله جهان است که بخاطر روغن خوراکی آن کشت می شود زراعت آفتابگردان بهدلیل مقاوم بودن به تنشهای رطوبتی دراراضی دارای تنش خشکی افزایش قابل توجهی داشته است لذا لزوم شناخت مراحل مختلف زندگی این گیاه بیشتر احساس میشود برای مطالعه وبررسی مراحل رشد گیاهان شاخصهای وجود دارد که به محققین درمراحل تحقیقات برروی مراحل رشد مورفولوژی و فنولوژی گیاه کمک می کنند یکی از این شاخصها BBCH می باشد که با استفاده از کد ارقام دهگان مراحل رشد رویش گیاه از جوانه زنی تا رسیدگی کامل را مشخص نموده است درآزمایش ذیل مراحل رشد گیاه آفتابگردان Helianthus annuusvar L با کمک این شاخص درشهرستان شاهرود برروی سه رقم درشرایط نرمال مطالعه گردیده است.