سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید شاه حسینی – عضو هیأت علمی دانشکده عمران محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر اسدی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله در ابتدا با ارائه یک تعریف منطقی از ضریب منطقه شروع و در ادامه به تاریخچه پیدایش این ضریب در نظام فنی حاکم بر طرح های عمرانی پرداخته و ظهور و حذف این ضریب را مستند وبر اساس ابلاغیه ها و دستورالعمل های معاونت راهرتردی)سازمان برنامه و بودجه سابق( دنرال خواهد کرد. سپس کنکاشی تحقیقی و علمی بر عوامل موثر بر ضریب منطقه انجتام خواهتد شد. پس از شناسایی و تکمیل عوامل مذکور گام بعدی تردیل عوامل به پارامترهای عددی تشکیل دهنده خواهد بود کته پیترو نبه نحوه محاسره ضریب منطقه می پردازیم. در محاسره یا چگونگی ضریب منطقه از مار موجود در ستا ی هتا ی رستم ی متار وهمچنین مطالعه موردی به همراه نالیز بهاء تعدادی پروژه ساختمانی در مرکز که بر اساس فهرس بهاء ابنیه تهیت ه شتده است و و اختصاص درصد های مختلف به عوامل اصلی نالیز قیم من جمله نیروی انسانیو مصالح و ماشین لات استفاده مت ی شتود. بتا استفاده از پارامترهای عددی بدس مدهو ضریب منطقه برای مناطق مختلف قابل محاسره اس .