سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید صادقی – هر دو ، استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهنام بهروزنام – هر دو ، استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مجید کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جه

چکیده:

یکی از مزایای مدیریتی بیوتکنولوژی گیاهی، حفاظت از منابع ژنتیکی است. بهطور کلی بهرهبرداری غیر صحیح و بی -رویه از گیاهان دارویی در گذشته و حال ، علاوه بر آسیب های زیاد به ذخایر ژنتیکی میزان تولید سنتی را پایین آورده است و باعث به خطر افتادن یا انقراض بسیاری از گونه های با ارزش و بومی ایران زمین گردیده است. رازیانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف از این تحقیق تولید پینه از دانهرستهای رازیانه و بررسی توانایی پینه برای اندام زایی به عنوان یک شیوه مناسب در تکثیر انبوه میباشد. بذرهای رازیانه پس از ضدعفونی سطحی، در محیط کشت پایه ms (موراشیگ و اسکوگ)، برای بدست آوردن دانهرستهای عاری از بیماری کشت شدند. محور زیرلپه دانه رست ها محیطهای کشت ms حاوی شیرنارگیل به میزان ۱۵۰ میلیگرم در لیتر و نفتالین استیک اسید( ۱ میلی گرم در لیتر و مقادیر مشخص از تنظیم کنندههای رشد کینتین d 2.4- کشت، و جهت القای پینه در شرایط کنترل شده نگهداری شدند. . نتایج بهدست آمده نشان داد که بیشترین وزن پینه مربوط به تیمار ۲ میلیگرم در لیترd-2.4 همراه۰/۲میلیگرم در لیتر کینتین، بیشترین طول شاخساره در ترکیب صفر میلیگرم در لیتر d 2.4-به همراه ۰/۵ میلیگرم در لیتر d 2.4کینتین مشاهده شد و بیشترین طول ریشه مربوط به تیمار صفر میلیگرم در لیترصفر میلیگرم در لیتر کینتین بوده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تولید پینه و اندام زایی درحضور تنظیم کنندههای رشد گیاهی درگیاه رازیانه امکانپذیر و قابل تنظیم است و از این راه می توان به تولید انبوه این گونه با ارزش رسید.