سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید نظری پور – دانشجوی دکتری جغرافیا (اقلیم شناسی)، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از مهمترین جلوههای تغییر اقلیم، بارشهای فوق سنگین است. بارش سنگین و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر روی فعالیت های انسانی، لزوم توجه به این پدیده محیطی را توجیه میکند. شناسائی الگوهای همدید پدید آورنده بارشهای فوق سنگین نه تنهاساز و کار پیدایش این گونه بارشها را روشن میسازد بلکه راه را برای پیش بینی رخداد آن ها در آینده فراهم میکند. دراین پژوهش، پس از انتخاب معیار بارش اَبرسنگین در جنوبغرب ایران، با استفاده از رویکرد محیطی به گردشی، شرایط همدیدی در زمان این رویداد۲۱ دیماه ۱۳۸۰ خورشیدی) بررسی گردید. نتایج نشان داد که رویداد بارش اَبر سنگین منطقه مورد مطالعه با مقدار بالای نم ویژه در )ترازهای پایین جو، دمای بالای ترازهای پایین جو و دمای پایین ترازهای بالای جو و ناهنجاری منفی شدید در ترازهای بالای ۵۰۰ هکتوپاسکال در منطقه مورد مطالعه در ارتباط میباشد. استقرار سامانه پرفشار بر روی دریای سیاه و گسترش زبانههای آن به عرضهای پایین و استقرار کمفشار عربستان و گسترش فرودخلیج فارس الگوهای تراز دریا برای رویداد بارش اَبرسنگین جنوبغرب ایران معرفی میگردند . در این شرایط شیو شدید فشار ازشمال غرب تا جنوب غرب ایران برقرار می شود و در جنوبغرب ایران با توجه به مهیایی عوامل بارش از جمله رطوبت فراوان، بارشهای اَبرسنگین رخ میدهد. منابع رطوبتی این بارش، بخشهای شرقی اقیانوس اطلس، دریای عرب، خلیج عدن، دریای سرخ و خلیج فارس و مسیر انتقال آن نیز جنوبغربی- شمالشرقی میباشد.