سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمصطفی نیازمندیان – کارشناس ارشد برق مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
آرش شیلاندری – کارشناس ارشد برق مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
اصغر ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا ملاح زا ده – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تدوین روشی محاسباتی برای تحلیل و بررسی انتقال بی سیم توان بین دو آنتن هلیکس سیمی می باشد با استفاده از این روش عوامل موثر بر انتقال بی سیم توان نظیر: فاصله، بارگذاری، غیرهم محوری و ابعاد آنتن ها را بررسی نموده و شرایطی را که بازده انتقال بی سیم توان را حداکثر می کند مشخص می نماییم در روش پیشنهادی با استفاده ا زروش ممان پیاده شده درنرم افزار FEKO توزیع جریان و پارامترهای پراکندگی سیستم دو پورتی انتقال بی سیم توان برای فواصل مختلف انتقال توان تعیین می شوند سپس به روش تحلیل مداری بازده انتقال بی سیم توان را برای مقادیر مختلف مقاومت بار و برای مقادیر مختلف فواصل انتقال و زوایای بین محور دو هلیکس تعیین نموده و با یکدیگر مقایسه می کنیم