سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا کشاورز – شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی
جعفر جوانمردی – شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این کار شرایط تعادلی تشکیل هیدرات متان در حضور تعدادی از مایعات یونی بررسی شده است. مایعات یونی دسته جدیدی از بازدارندهها هستند که همزمان هم به عنوان بازدارندههای ترمودینامیکی و هم سینتیکی عمل می- کنند. در این کار سه مایع یونی شامل تترا اتیل آمونیوم کلراید ( ۱۰ درصد وزنی)، ۱-بوتیل- ۳-متیل ایمیدازولیوم دی سیانامید( ۱۰ درصد وزنی) و ۱-بوتیل- ۳-متیل ایمیدازولیوم تترافلوئوروبورات ( ۱۰ ، و ۲۰ درصد وزنی)، مورد مطالعه قرار گرفتند. دادههای تعادلی بهدست آمده در محدوده فشاری ۸۰-۲۰ بار میباشند. در ادامه دادههای تجربی بهدست آمده با نتایج حاصل از مدلی که بر اساس مدل وندروالس و پلاتو است، مقایسه میشود. در این روش فرض میکنیم که مایعات یونی بهعلت بزرگی اندازه، شبکه هیدرات را شکسته و در تشکیل هیدرات نقش دارند یا بهعبارتی آنها را هیدرات فورمر در نظر میگیریم. بنابراین علاوه بر تاثیر مایعات یونی در اکتیویته آب، در ساختمان مولکولی هیدرات هم شرکت میکنند و پارامترهای کیهارا را برای این ملکولها باید محاسبه شود. با استفاده از رابطه تجربی تی و همکارانش و با مینیمم کردن اختلاف دمای تعادلی محاسبه شده و دمای تجربی، پارامترهای کیهارا محاسبه شده است. نتایج حاصل از تقریب ترمودینامیکی توافق قابل قبولی با نتایج تجربی به- دست آمده دارد.