سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خیزران محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیز
محمد کاراموزیان – استادیار مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه
سیدضیاالدین شفایی – استاد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه
مجید انصاری – استادیار مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه

چکیده:

بهینهسازی فرایندها یکی از مهمترین فعالیتها در صنعت پر رقابت امروز است. هزینههای بالای تحقیق وتوسعه، بهرهگیری از روشهای طراحی آزمایش را که با کمترین تعداد آزمایش، فاکتورهای موثر بر فرایندها را تعیین کند ضروری ساخته است. با بررسی پارامترهای مختلف تشکیل دهنده زغالسنگ, مارک زغال برای بررسی قابلیت شستشو پذیری انتخاب گردید. زیرا هر زغال سنگ دارای فاکتورهای ویژگیشناختیمنحصربهفردی میباشد که در رفتار قابلیت شستشو تاثیرگذار است. در این تحقیق با استفاده از روش طراحی آزمایش هادر عملیات فلوتاسیون بر روی مارکهای مختلف زغالسنگهای منطقه البرزشرقی تعداد آزمایشهای لازم با چهار فاکتور و سه سطح تخمین زده شد و حداکثربازیابی با استفاده از حداقل تعداد آزمایشهاL9به دست آمد. فاکتورها عبارت بودند از مقدار کفساز (روغن کاج)، مقدار کلکتور (گازوئیل)، درصد جامد و عاملpH که در سه سطح مورد آزمایش قرار گرفتند. در نهایت بیشترین بازیابی برای نمونهK5 و کمترین بازیابی برای نمونه ترکیبیK19+K4 حاصل شد.