سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر حسام حسنی – دکترای محیط زیست،عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقا
زهرا نوروزی ضامنجانی –
افشین تکدستان –

چکیده:

اندازه گیری مقادیر آلاینده ها در پساب خروجی تصفیه خانه نشان دهنده سطح عملکرد آن تصفیه خانه می باشد. از مقایسه بار آلودگی با استانداردهای موجود موارد استفاده مجدد از پساب تصفیه شده مشخص میگردد. در دهه اخیر فعالیت های مربوط به تصفیه خانه توسعه قابل توجهی یافته است. با توجه به بالا رفتن جمعیت شهرستان بهبهان، بررسی میزان بار آلودگی فاضلاب خروجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در تصفیه خانه بهبهان، تصفیه اولیه و ثانویه انجام میگیرد، از آنجا که فاضلاب خروجی این تصفیه خانه به رودخانه پایین دست آن ریخته شده و این رود یکی از منابع تأمین آب کشاورزی روستا های اطراف بشمار می رود، تعیین شاخص های کیفی و کمی فاضلاب خروجی جهت کاهش عواقب ناگوار زیست محیطی احتمالی حاصل از آن ضروری می نماید. در این مطالعه به منظور تعیین بار آلودگی فاضلاب خروجی و ارزیابی عملکرد تصفیه خانه مورد نظر که به روش صافی چکنده عمل میکند، تعداد ۸ ایستگاه نمونه برداری در ورودی و خروجی واحدهای مطالعاتی در نظر گرفته شد ونمونه برداری از ایستگاه های تعیین شده در ماه­های دی، بهمن ، اسفند سال ۸۹ و فروردین ، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۰ صورت پدیرفت. در این تحقیق شاخص های کیفی BOD5, TSS, COD, PH, SVI ،کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی بر اساس کتاب استاندارد متد نمونه برداری شده و نتایج با برنامه های Excel و Spss آنالیز شدند. مقادیر میانگین در پساب خروجی به ترتیب PH برابر ۷/۴۵، TSS برابر۵۷ mg/l ، BOD5 برابر ۱۰۵ mg/l ، COD برابر ۱۷۲ mg/l ، میانگین هندسی کلیفرم ۵۹/۸ * ۱۰ ۴ ،میانگین هندسی کلیفرم های مدفوعی ۳۸/۵ * ۱۰ ۴ MPN/100ml ،می باشد. مقدار راندمان حذف آلاینده ها به ترتیب TSS=64.9% ، BOD5 = 57% ، COD =59.46% ، کل کلیفرم = ۹۹٫۲۸% ، کلیفرم مدفوعی = ۹۸٫۹۵% می باشد. پساب قابلیت تخلیه به چاه جذبی را نداشته و در صورت استفاده مجدد از پساب برای آبیاری و کشاورزی باید کاهش آلودگی میکروبی و BOD5 در حد استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست ایران یا بهداشت جهانی مورد توجه قرار گیرد .