مقاله شرایط اجرای حکم خارجی بر مبنای اعتبار امر مختوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: شرایط اجرای حکم خارجی بر مبنای اعتبار امر مختوم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرایط اساسی صحت حکم خارجی
مقاله اجرای حکم خارجی
مقاله اعتبار امر مختوم
مقاله ترافعی بودن دعوا
مقاله رفتار متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاشی آرانی رضا کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است.
بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند.
این شرایط عبارتند از: صلاحیت بین المللی دادگاه صادرکننده حکم، عدم مغایرت حکم صادره با نظم عمومی ایران، دادرسی صحیح و منظم، عدم تحصیل حکم از راه تقلب و صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا.