مقاله شخصیت های صبحی و بعد از ظهری کارکنان و تاثیر آن بر سرمایه روان شناختی سازمان بر اساس مدل Fered lutans (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: شخصیت های صبحی و بعد از ظهری کارکنان و تاثیر آن بر سرمایه روان شناختی سازمان بر اساس مدل Fered lutans (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصیت
مقاله مدل فرد لوتانز
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری محمداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: دلوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی نسیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روان شناسان، تیپ های متعددی برای شخصیت افراد پیشنهاد کرده اند که بر اساس آن هر فرد را در یکی از این تیپ ها قرار می دهند. یکی از این تیپ ها، مدل شخصیت صبح و بعد از ظهر است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی میزان سرمایه روان شناختی موجود با مولفه هایی چون (خوش بینی، تاب آوری، امیدواری و خودکارامدی) با استفاده از مدل Fered lutans در دو بخش دولتی و خصوصی اصفهان بر حسب سبک های شخصیت صبحی و بعد از ظهری کارکنان بوده و این که آیا رابطه و همبستگی بین دو متغیر سرمایه روان شناختی و سبک شخصیتی بر روی عملکرد فردی و سازمانی مورد تایید می باشد یا نه.
روش بررسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری آن شامل ۱۶۱۵ نفر از کارکنان بیمارستان های دولتی (کاشانی، امام موسی کاظم) و خصوصی (سعدی و بهارستان) اصفهان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، متناسب با حجم جامعه تعداد ۲۵۰ نفر از کارکنان در سال ۱۳۸۹ به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از مصاحبه با استفاده از Cronotype munich و دو پرسش نامه استفاده گردیده که پایایی پرسش نامه استاندارد سرمایه روان شناختی با ضریب ۹۳ درصد و برای پرسش نامه شخصیت صبحی و بعد از ظهری ۸۱ درصد بوده و روایی نیز بر اساس نظرات متخصصین مربوط در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18، از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی Pearson، t-test و MANOVA) استفاده گردید.
یافته ها: بین نمرات شخصیت صبحی با امیدواری، خودکارامدی و خوش بینی رابطه معنی داری وجود دارد و بین نمرات شخصیت عصری با خودکارامدی، خوش بینی و تاب آوری رابطه معنی داری وجود دارد. در صورتی که بین نمرات شخصیت بعد از ظهری با امیدواری و بین نمرات شخصیت صبحی با تاب آوری رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین از نظر کارکنان دارای سبک شخصیت عصری بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی (تاهل) تفاوت معنی داری یافت شد. به عبارت دیگر افراد متاهل بعد از ظهر محور دارای تاب آوری بالاتری هستند.
نتیجه گیری: سرمایه روان شناختی رابطه مثبت معنی داری با سبک شخصیتی دارد. در مجموع کارکنانی با سبک شخصیتی عصری، سرمایه روان شناختی بیش تری را نسبت به سبک شخصیتی صبحی نشان می دهند.