سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تیریز
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیاردانشگاه گیلان
اکرم عباسپور – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به اهمیت حوضچ ههای آرامش جهت استهلاک انرژی جریان و عملکرد مناسبتر حوضچ ههای مستطیلی واگرا از نظر نسبت عمق ثانویه، طول نسبی و افت نسبی انرژی، امکا نسنجی آن با استفاده از روش های عددی بسیار ارزشمند خواهد بود. در این تحقیق قابلیت مد لسازی عددی پرش هیدرولیکی واگرا در حوضچه مستطیلی به صورت س هبعدی با استفاده از نر مافزار FLUENT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل آشفتگی استاندارد و روش جزء حجم سیال(VOF)برای پی شبینی خصوصیات پرش در این حوضچ هها مناسب م یباشند. مقایس هها ۰ درصد شبیه سازی نماید. پروفی لهای سرعت نیز تطابق خوبی با داد ههای / نشان داد که مدل عددی قادر است پروفیل سطح آب را با دقت ۷ اندازه گیری شده داشتند همچنین مدل شبیه سازی گرداب ههای ایجاد شده در نتیجه واگرایی دیوار هها را به خوبی نشان داد