سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد منفرد – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
سیدمحسن صدر – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ) شرکت برق منطق
حسن رستگار – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
حسین مددی کجاآبادی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، ایران

چکیده:

این مقاله چگونگی ساخت یک امولاتور پیشرفته به منظورشبیه سازی مشخصه های استات یکی و دینام یکی ی ک سیستم تبدیل انرژی بادی را تشریح م ینماید. این سیستم شامل یک سه کیلوواتی می باشد که توربین بادی را شبیه سازی dc موتورمینماید و یک ژنراتور سنکرون را به حرکت در می آورد. مدل پیاده سازی شده در محیط،MATLAB/Simulinkپروفایل باد را تامین و گشتاور خروجی یک توربین بادی را بااستفاده از مشخصه های دینامیکی ی ک توربین بادی واقعی محاسبه مینماید. این مشخص هها به منظور دست یابی به نتا یج دقیق تر جبران سازی شده اند. گشتاور محاسبه شده با کنترلحلقه بسته جریان آرمیچر و از طری ق ی ک مبدل یکسوساز پیاده سازی dc تکفاز نیمه کنترل شده بر روی محور موتور میگردد. همچنین، کارایی سیستم ارائه شده به کمک برخی ایده های جدی د پیشنهاد ی افزا یش یافته است . این مقاله گزارشی از اصول عملکرد، تحلی ل تئور ی، نحوه ساخت ونتایج حاصل از آزمایش های مختلف بر روی امولاتور ساخته شده میباشد.