سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی
امیر عباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
جواد احدیان – استادیار گروه ساز ههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نرم افزار ،Flow-3D مدل عددی الگوی جریان اطراف یک آبشکن تهیه و با اعمال مد لهای مختلف آشفتگی جریان، شامل اعداد فرود مختلف و قرار دادن آبشکن منفرد L شکل (سرکج) در ۴ موقعیت با زوایای ۳۰ ، ۴۵ ، ۶۰ و ۷۵ درجه نسبت به جهت جریان در قوس ۱۸۰ درجه و دبی های ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۲ و ۲۵ لیتر بر ثانیه و عمق ثابت ۱۲ سانتی متر، در شرایط آب زلال، به تاثیر این مد لها برالگوی جریان اطراف آبشکن پرداخته شد. این تحقیق نشان داد که محدوده سرع تهای ماکزیمم و جریا نهای گرداب های در زوایه ۷۵ درجه بیشترین مقدار و کمترین مقدار آن در زوایه ۳۰ درجه رخ خواهد داد و در زوایای مختلف با افزایش عددفرود، میزان سرعت در دماغه آبشکن افزایش می یابد.