سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر نجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
عصمت مجرد – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
محمود صبوحی صابونی – دانشیار اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

خشکسالی هیدرولوژیکی یک مسئله جدی برای اجتماعات انسانی و اکوسیستم است که درنتیجه تغییرات اقلیمی بوجود می اید خشکسالی به عنوان یک پدیده نامطمئن و غیرقابل پیش بینی پدیده ای متناوب و منطقه ای است که با ایجاد کمبود آب در هوا و خاک بر عملکرد تولیداتمحصولات زراعی دیمتاثیر می گذارد. کشاورز ریسک گریز برای جلوگیری از عملکرد پایین کشت دیم رو به کشت ابی می اورد در نتیجه بر سطح منابع آب زیرزمینی تاثیر می گذارد براورد و شبیه سازی شدت و نوسانات وقوع خشکسالی درجلوگیری ازتخریب های اقتصادی اجتماعی و منابع زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است خشکسالی ملایم و طولانی ممکن است بیشتر از یک خشکسالی کوتاه مدت و شدید بر اقتصاد و سطح منابع آب یک کشور و یا منطقه تاثیر بگذارد در مطالعه حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیونی – میانگین متحرک انباشته ARIMA و اطلاعات بارندگی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۷ میزان بارندگی شبیه سازی و تاثیر آن را برسطح منابع آب زیرزمینی شهرستان خدابنده بررسی شد.