سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اشکان ورمه زیاری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی مهندسی پلیمر، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی حفاری ایران
مهدی شریفی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی حفاری ایران

چکیده:

یکی از مهمترین آلایندههای آبهای زیر زمینی آمونیاک میباشد که فاضلابهای صنعتی نقش مهمی در وارد کردن این آلاینده به محیط زیست دارند . در این تحقیق، شبیهسازی دو بعدی و ناپایای حذف آمونیاک از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سیستم تماسدهندهی غشاء الیاف توخالی با کمک نرم افزار شبیه ساز کامسول انجام شده است. خوراک درون لوله جریان دارد و اختلاف غلظت خوراک درون لوله و سیال جاروب کننده نیرو محرکهای برای انتقال آمونیاک از طریق غشاء الیاف توخالی به پوسته ایجاد میکند. معادلات حاکم جرم و حرکت برسیستم به طور همزمان با استفاده از روش حل عددی المان محدود حل شده است. همچنین با موازنه جرم حول مخزن تغذیه، غلظت درون مخزن با زمان به طور همزمان حل گردیده است. نتایج شبیهسازی برای حذف آمونیاک از فاضلاب نشان میدهد که میزان دفع آمونیاک با افزایش سرعت افزایش مییابد. همچنین با گذشت زمان غلظت مخزن کم میشود که شیب کاهش در غلظتهای اولیه متفاوت نسبتا یکسان میباشد. در انتها نتایج شبیه سازی با دادههای آزمایشگاهی مقایسه شده و مطابقت خوبی دیده شد که بر صحت مدل میافزاید.