سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمدرضا ترابی – کارشناس ارشدمهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رضا افشین شریفیان – استادیاربخش مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

بررسی وضعیت جریاندررودخانه های شهری یکی ازمسائل مهم درفرایندتوسعه برنامه ریزی است.دراین مقاله شبیه سازی هیدرولیکی جریان رودخانه خشک شیراز که ازبهم پیوستن دوشاخه نهراعظم وچنارسوخته تشکیل گردیده توسط نرم افزارHEC-RAS دردوحالت دائمی وغیردائمی انجام شده است. واسنجی مدل نیزبراساس داده های ایستگاه ها هیدرومتری صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده برای شاخه چنارسوخته درشرایط غیرماندگار رقوم حداکثر سطح آب راکمتر ازحالت دائمی نشان داده ووضعیت پخش سیلاب درطول رودخانه رابهترنمایش می دهد. همچنین به دلیل مناسب بودن اندازه گوره ها درمجاورت آنها آب به خارج ازرودخانه سرریزنمی شوند.