سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تقی عبادی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود محمدرضاپورطبری – استادیار دانشگاه شهرکرد
زهرا صادقی اردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رشد وتوسعه صنایع و درنتیجه افزایش برداشت از منابع آبی منجر به تولید حجم وسیعی از پساب های آلوده شده استکه بخشی از آن به صورت آلودگی با مشتقات نفتی می باشد عمده آلودگی های تولید شده به صورت چاه های جذبی به منابع آب زیرزمینی تزریق می شوند و این امر درصورت وجود مشتقات نفتی درمنابع الوده کننده می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای آبخوان ها دربرداشته باشد لذا با توجه به اهمیت این موضوع درمطالعه سعی شده برپایه شبیه سازی کیفی محیط اشباع آبرفت روند حرکت این مواد آلوده موردبررسی قرارگیرد براین اساس و با شناخت نحوه انتشار و پخش این گونه مواد آلوده کننده درمحیط آبخوان ها می توان اقدامات لازم درجهت حذف آنها انجام داد جهت دستیابی به اهداف این تحقیق درناحیه ای از ابخوان درنظر گرفته شده آلودگی از نوع هیدروکربن نفتی تزریق شده و سپس نحوه حرکت آلودگی د رآبخون مورد بررسی و شبیه سازی قرارمیگیرد.