سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کلانتر – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید جلودار –

چکیده:

بابوجود آمدن سیستمهای تجدیدساختارشدهدرسیستمهای قدرت و واگذاری قسمتهای مختلف سیستمهای الکتریکی به بخش خصوصی فراهم کردن سرویسهای کمکی برای دستیابی به قابلیت اطمینان مورد نیازو حد استاندارد از مسائل مهم و بحث انگیز می باشد درساختارهای جدید سرویسهای کمکی اعم از کنترل بار فرکانس ، کنترل ولتاژ واحدهای رزرو و غیره بعنوان یککالای تجاری محسوب می شوند دراین مقاله چندین ساختارمتعدد برای کنترل بار فرکانس درسیستمهای تجدیدساختارشده مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرارگرفته است یک روش برای پیادهس ازی کنترل بار فرکانس درساختارهای جدید پیشنهاد شده است شبیه سازی ساختارهای مختلف با استفاده از روش فوق صورت گرفته است این ساختارها صرفنظر ازچگونگی نحوه قیمت گذاری می توانند در کنترل توان حقیقی سیستمهای تجدید ساختارشده مورد استفاده قرارگیرند.