سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ملک پور – دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریدون کاوه – دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
حسین بابازاده – استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش های آبی در مراحل مختلف رشد، روش های فصلی، حداقل و ضربی در مدل AquaCrop برای گندم پائیزه در منطقه شریف آباد (واقع در شبکه آبیاری دشت قزوین) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی مدل، عملکردهای شبیه سازی شده برای گندم پائیزه تحت سطح های مختلف تنش آبی با عملکردهای مشاهده ای مقایسه شد. نتایج نشان داد، روش های فصلی و حداقل دارای دقت کمی در برآورد عملکرد مشاهده ای در منطقه شریف آباد می باشند و در صورت استفاده از روش ضربی ضریب همبستگی ((R(2) تغییراتش بین ۰/۸۱ تا ۰/۹۱، راندمان مدل (EF) بین ۰/۸۱ تا ۰/۸۹ و مقادیر RMSE بین ۶ تا ۱۴ درصد می باشد که نشان دهنده این است که عملکردهای شبیه سازی شده با مدل AquaCrop با عملکردهای مشاهده ای همبستگی خوبی دارد. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که مدل AquaCrop یک مدل پویا و قوی می باشد. نتایج همچنین نشان داد از آنجایکه مدل به داده های کمی نیاز دارد و چون توانایی مدل در پیش بینی عملکرد نسبی در اثر تنش آبی بالا می باشد. لذا می توان از آن، در استراتژی های مختلف کم آبیاری استفاده کرد.