سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژده منجزی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
رامین داستانپور – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدسعید سعیدی – استاد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
احمدرضا پیشه ور – استاد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هندسه پیچیده مجاری ریوی شبیه سازی جریان درون کل ساختار را دست نیافتنی ساخته است. بعنوان اولین مشکل دقت تصویر برداری های پزشکی محدود است و مجاری کوچکتر قابل تشخیص نمیباشند و دوم اینکه حتی اگر اطلاعات هندسی تمامی مجاری استخراج شوند، شبیه سازی سه بعدی جریان در کل ساختار از نظر محاسباتی عملی نیست. در این مقاله ساختار ریه به سه قسمت تقسیم شده است و در هر منطقه از مدلی متفاوت برای شبیه سازی جریان استفاده شده است؛ قسمت فوقانی (قبل از ورودی لُبها) که معادلات ناویر استوکس تراکم ناپذیر و گذرا برای بیان جریان هوا در سه بعد معتبرند؛ قسمت انتهایی (درون لُبها تا قبل از منطقهی حبابچهای) که فرض جریان یک بعدی معقول است؛ مجاریبخشحبابچهای که فرض میشود یک جا بهصورت یک مدل ظرفیت فشرده بر اساس آنالیز ومرسلی ۱ در انتها گنجانده شده اند. از مدل ظرفیت فشرده منطقهی حبابچهای بعنوان شرط مرزی خروجی قسمت انتهایی استفاده شده است. به منظور کاهشهزینه محاسباتی شبیه سازی جریان در هریک از پنج لُب بهطور جداگانه انجام می- گیرد.