سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه آسمانی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران تربیت مدرس گرایش سازه های هیدرولیک
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد سازه های هیدرولیکی، پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور اتلاف بیشتر انرژی جنبشی جریان در محدوده پر شهیدرولیکی و کاهش مشخصات آن در حوضچ ههای آرامش از بلوک های آرا م کننده استفاده م یشود. در این مطالعه پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سد Pit با استفاده از نر م افزار FLOW-3D شبیه سازی شده است، همچنین نیروی درگ وارد بر بلوک آرا مکننده در حوضچ هآرامش انداز هگیری شده است. در این مطالعه از روش VOF برای تعیین پروفیل سطح آزاد جریان و نیز مدل آشفتگی RNG موجود در نر مافزار استفاده شده است. مقایسه نتایج مدل عددی مربوط به پروفیل سطح آزاد جریان در حوضچه آرامش در دب یهای مختلف و نیز نیروی درگ وارد بر بلوک ها با مدل آزمایشگاهی مطابقت خوبی داشته است.