سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا بابایی اسبویی – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صداقت – دانشگاه صنعتی اصفهان
بهنام عباسی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پروژه پخش آلودگی و جریان باد در مجراهای مختلف خیابان نسبت های منظری مختلف ( نسبت عرض مجرا به ارتفاع ساختمان) و نسبت های مختلف ارتفاع و سرعت های مختلف با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است مدل های توربولانسی دو معادله ایk-epsilon به همراه مدل انتقال گونه ها بدون واکنش ۱، به ترتیب برای بررسی میدان باد و پخش آلودگی در داخل مجراهای خیابان به کار گرفته شده اند. دامنه حل عددی نیز توسط نرم افزار گمبیت گسسته سازی شده است. نسبت های منظری ۱ تا ۴ در این پروژه استفاده شده است. این نسبت های منظری بازه ای از رژیم های پایه جریانی را در بر دارند که شامل جریان با تماس کمSF) جریان تداخلی دنباله WIF)و رژیم جریانی زبر و مجزا IRF) شده است که توسط آک (۱۹۸۸ ارائه شده است. برای شبیه سازی انتشار آلودگی حاصل از وسائط نقلیه، یک خط منبع آلودگی در وسط خیابان قرار داده شده است. در سرعت های پایین، نتایج توافق خوبی با مقادیر حدی بدست ( آمده برای رژیم های جریانی مختلف ارائه شده توسط آک ( ۱۹۸۸ دارد. ولی افزایش سرعت، مرز رژیم های جریان را از بین می برد. نتایج نشان می دهد که رژیم جریان و الگوهای پخش آلودگی هم وابسته به هندسه مجرا و هم وابسته به سرعت ورودی است. نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است و توافق مطلوبی بدست آمده است.