سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید آجلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تعیین خصوصیات ابعاد پارچه های حلقوی و خواص مکانیکی آن نظیر رفتار کششی و اویزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است دراین مقاله پارچه حلقوی تاری یک شانه ۱×۱ درکرنشهای پایین قبل از ایجاد شرایط لول شدن درلبه پارچه و همچنین تراکم ساختاری حلقه هادرپارچه با استفاده از روش اجزای محدود و نرم افزار آباکوس نسخه ۶/۸ شبیه سازی شده است درشبیه سازی بافت فوق از یک حلقه سه بعدی برپایه تئوری الاستیکا و با اعمال پیچش به الاستیکا که به روش اجزای محدود مدل شده است به عنوان اورلپ و ساقها دربافت استفاده گردید و با تخمین قرارگیری حلقه ها نسبت به هم و موقعیت اندرلپ ها دربافت یک شانه بافت حلقوی تاری یک شانه ی ۱×۱ درنرم افزار آباکوس طراحی شد همچنین پارچه حلقوی تاری یکشانه تحت اعمال نیروی کششی درکرنشهای پایین درنرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و حلقه سه بعدی مدل شده به عنوان اورلپ و ساقها دراین بافت بکاربرده شد.