سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصیر مهران بد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز، دانشگاه شیرا
محمدرضا فرخ نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد نگارش – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بودار کردن گاز طبیعی با توجه به ملاحظات مربوط به بحث ایمنیی در مریرا اییا حامیر انیر ی بیه من ظورجلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از نشت و انفجار گاز انجام می گیرد. از جمله تحقیقیات انجام شده درایا زمینه می توان به ابداع روش های مختلف تزریق و بودار کردن، انتخاب مواد مختلیف و اعمیاا اتوماسیون و کنترا دستگاه های بودارکننده اشاره کرد. در تحقیق حاضر پس از مروری بیر اهمییت و تاریخ یه بحث بودارکردن گاز طبیعی و روش های مختلف آن، امکان اعماا کنترا اتوماتیک در سیستم هیای بودارکننده کنارگی ر مورد بررسی قرار گرفته است و یک مدا ریاضی انتقاا جرم مبتنی بر تئوری نفوذ که از آن در سیسیتم کنتیرا بودارکننده کنارگ ر استفاده خواهد شد، ارائه گردیده و اعتبار آن به کمک مقایسه با نتایج حاصر از آزمایشیات بررسی شده است. در شبیه سازی آزمایشگاهی از الکر به عنوان ماده بودارکننده اسیفاده گردیده اسیت. نتایجنشان دهنده ی نزدیکی مطلوب داده های مدا ریاضی با داده های آزمایشگاهی است به طوری که میانگیا مطلق خطای نسبی بیا داده های آزمایشگاهی و مدا ریاضی ارائه شده در حیدود ۷% اسیت . امکین کنتیرا سیستم کنارگ ر به کمک داده های یک مورد صنعتی نیز بررسی شده و نتایج مطلوبی حاصر گردیده است