سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – استاد گروه راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید ندیمی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدصابر ناصرعلوی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اخیراً استفاده از ابزار شبیه سازی جریان ترافیکبهعنوان یکی از روشهای مفید مدیریت ترافیک،کنترل ترافیک، تصمیمگیری و انتخاب راهبرد بهینه در حال افزایشمیباشد. لذا شناخت عمیق مدلهای بهکار رفته در شبیه سازهای کامپیوتری ضرورت دارد و عدم درک صحیح از اینگونه مدلها ممکن استمنجر به استفاده نامناسب و تولید نتایج نادرست شود. در این مقاله مروری بر خصوصیات جریان ترافیک همراه با روشهای بررسی این خصوصیات و انواع رویکردهای مختلف برای مدلسازی جریان ترافیک صورت میگیرد. سپسدر خصوصشبیه سازی ترافیکبهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای کنونی بررسیجریان ترافیکبحث میشود و مدلهای خرد و کلان شبیه سازی ترافیکمعرفی شده و خصوصیات آنها ذکر میگردد. در نهایت انواع و خصوصیات مدلهای تعقیب خودرو که از مهمترین زیرمدلهای شبیه سازی خرد ترافیکاست، تشریح میگردد.