سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهین کارگریان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه ارومیه
هیراد عبقری – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
محمد قادری بایه – دانشآموخته کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بخش عمده رواناب در حوزه های کوهستانی ناشی از ذوب برف میباشد. برآورد میزان رواناب ناشی از ذوب برف نقش مهمی در تعیین میزان دبی خروجی از حوزههای کوهستانی دارد. مدلهای هیدرولوژیکی زیادی در برآورد رواناب در حوزههای کوهستانی ارائه شده است.در این مقاله سعی شده است به معرفی مدل هیدولوژیکیWin SRM در برآورد برفاب حوزههای کوهستانی پرداخته و ساختار، قابلیتهای مدل و اهداف این مدل را بررسی کرد. مدلSRM با استفاده از متغییرها و پارامترهای ورودی و خصوصیات هیپسومتریک و فیزیوگرافیکی حوزه آبخیز قادر به شبیهسازی جریان در فصل ذوب برف در یک و یا چندین سال و پیشبینی برفاب بصورت فصلی و چند روزه می باشد. درWin SRM به دلیل اینکه بیشتر متغییرهای ورودی بدست آمده از حوزه به صورت روزانه می باشد، برآورد دقیق تری نسبت به سایر مدل ها داشته و همچنین به دلیل داشتن حداقل خطا دقیقترین مدل برای شبیهسازی ذوب برف تشخیص داده شده است.