سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسلامی – مدیرعامل شرکت پایشگر تدبیرافزار
شهرام محضرنیا – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران عمران-سازه
معصومه عیوضی – مدیربخش منابع آب شرکت پایشگر تدبیر افزار

چکیده:

با توجه به مدت زمان احداث سد و میزان ریسک مخاطرات سیل با دوره بازگش تهای مختل ف، برنامه زما نبن دی و اجر ای عملیات احداث سد و تاسیسات وابسته در مدت زمان ساخت با تهدیدات جدی روبرو خواهد ش د. در چن ین مواق عی کم ک گرفتن از تمهیدات غیرساز های جهت کاهش خسارات سیل در کارگاه محل احداث سد و جلوگیری از وقفه در ادامه عم لی ات تکمیل تاسیسات سد و نیروگاه کارون ۴، امری اجتناب ناپذیر است. هما نطور که شبی هسازی و پایش هیدورلوژیکی بالادست سد در هنگام بهر هبرداری از اهمیت خاصی برخوردار است در دوره ساخت و آبگیری نیز م یتوان از نتایج آن به صورت پشتیبانی از تصمی مگیری مدیریتی استفاده نمود. در این مقاله عملیات غیرسازهای انجام شده از سال ۱۳۸۴ تا کنون که شامل تعیین زمان ساخت فرازبند، پیش هشدار سیلاب در محل کارگاه در هنگام ساخت برای کاهش خسارت ناشی از وقوع سیلاب، برنام هریزی بحرانی استفاده از پل ارتباطی پایین دست سد که در هنگام سیلا بهای متوسط به بالا آسیب پذیر بود، برنام هری زی مناس بترین زمان آبگیری سد و پی شآگاهی از حجم ورودی به مخزن سد برای برنام هریز یهای بر قآبی از سد ارائ ه م یشو د. ب همنظور رسیدن به اهداف فوق از مدل بارش رواناب و ذخیره و ذوب برف استفاده شد.