سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله کیوانی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه آذربایجان و مشاور حقیقی سازمان آب منطق

چکیده:

در این طرح پژوهشی -کاربردی مشکلات و مسائل مطروحه در خصوص لاینینگ ک انالهای شبکه های آبیاری منطقه در حالت خاص و مشکلات لاینینگ کانالها در حالت عام در سطح کشور با بستر خاکهای مسئله دار نظیر خاکهای واگرا وخاکهای انبساطی بطور اصولی و بر اساس معیارهای علمی و عملی با هدف دستیابی به لاینینگ های بتونی پایدار مورد تحقیق و پژوهش ق رار گرفته است . ترک خوردگی ، جابجایی، تغییر شکل، ریزش و در نهایت ناپایداری لاینینگ های بتونی کانالها با صرفنظر کردن از ضعف های تکنولوژی بتون و مسائل اجرایی ناشی از رفتار خاکهای بستر شبکه های آبیاری م ی باشد. از این رو در راستای دستیابی به اهداف پروژه تحقیقات ی رفتار، عملکرد، چگونگی تشخیص و روشهای بهسازی این نوع خاکها بطور اساسی در سطح گسترده ای بر اساس تحقیقات نظری و آزمایشگاهی بررسی و ارائه طریق شده است تا ضمن ارائه یک مجموعه مدون در چگونگی مواجهه با خاکهای واگرا و انبساطی، کارفرمایان، مهندسین مشاور، پیمانکار ان، محققین در اتخاذ تصمی م های مهندسی در مطالعه سازه های مجاور خاکهای مسئله دار از وحدت رویه برخوردار باشند . پایداری و افزایش طاقت و مقاومت ترک خوردگی لاینینگ های بتونی کانالهای آبیاری با بستر خاک های انبساطی و واگرا هدف اساسی است که در این پژوهش با طراحی، ساخت و آزمایش لاینینگ های بتونی در ابعاد ۱۰۰×۲۰۰ ضخامت ۵ سانتی متر و با طرحهای متنوع بطور عملی بررسی و تحقیق شده است.