سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد درویش نژاد – کارشناسیارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجتبی صفدریان – کارشناسمطالعات مخازن، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
افشین جنت رستمی – کارشناسمطالعات مخازن، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
حسین دریجانی – کارشناسمطالعات مخازن، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده:

در روشهای معمول ازدیاد برداشت نسبت تحرک نامناسب سیال تزریقی و نفت موجب انگشتیشدن سیال تزریقی و کاهش بازدهی ماکروسکوپیک میشود. به منظور بهبود و افزایش بازدهی ماکروسکوپیک مخزن و جلوگیری از انگشتی شدن گاز، اسلاگهای آب و گاز بصورت متناوب در روش تزریق متناوب آب وگاز تزریق میگردد. تزریق متناوب آب و گاز به عنوان یک روش نوین ازدیاد برداشت به کمک کاهش نسبت تحرک و پایداری جبهه حرکت گاز، توسط تزریق آب (به دلیل ایجاد ناحیه سه فازی در مخزن) موجب بهبود و افزایش بازدهی جاروبی میشود. تزریق متناوب آب و گاز به روشهای غیرامتزاجی، امتزاجی، هیبرید(ترکیبی)، پیوسته و انتخابی پیوسته انجام میپذیرد در این مقاله روشهای مختلف تزریق متناوب آب و گاز در یک مخزن شکافدار با استفاده از بسته نرمافزار تجاریGeoQuestو ماژول ECLIPSE 100 شبیهسازی شده و بازدهی، درصد اشباع نفت باقیمانده، تولید روزانه و تجمعی جهت یافتن روش بهینه در هر یک از سناریوهای مذکور موردارزیابی قرار میگیرد. در نهایت نسبت گاز به نفت و درصد آب تولیدی در هر یک از روشهای تزریق مقایسه میشوند. نتایج نشان میدهد که روش تزریق انتخابی پیوسته آب و گاز نسبت به سایر روشهای تزریق دارای ضریب بهرهدهی و تولید تجمعی بیشتری میباشد