سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسینی فرید – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای
میرسعید صفی زاده – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت و کاربرد وسیع کمپرسورها در صنعت، عیبیابی این تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله وقوع و رشد ترک در ریشه پرهها که یکی از مهمترین و خطرناکترین عیوب ممکن در این وسایل است شبیه سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. در یک نمونه آزمایشگاهی ترکهایی با اندازههای متفاوت بر روی پره یک فن دور بالا ایجاد میشوند و پساز راهاندازی سیستم و حین چرخش فن، توسط یک سنسور حساس و دقیق، تغییرات جابجایی ناشی از عیب ترک بر پره معیوب اندازهگیری و ثبت میشوند. با استفاده از تکنیکهای پردازش سیگنال، سیگنالهای بدست آمده در دو حوزه زمان و فرکانس مورد بررسی و نتایج بدست آمده برای ترکهای با سایزهای مختلف مقایسه میشوند. همچنین با استفاده از نرمافزار المان محدود رشد ترک شبیه سازی میشود. نتایج این مقاله که مبتنی بر پایه یک روش جدید و ابداعی است بر این مطلب تاکید دارند که روش مزبور در تشخیص عیب ترک مفید بوده و ارزش و شایستگی لازم برای تحقیقات بیشتری در آینده را دارا میباشد.