سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدوهاب حمیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
عباسعلی چنگلوایی – دکترای مهندسی شیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

از آنجا که نرخ تزریق یکی از پارامترهای مهم عملیاتی می باشد و بر نفت تولیدی از مخزن مؤثر می باشد، آنالیزحساسیت بر این پارامتر انجام شد و در دبی های مختلف محلول ماده ی فعال کننده سطحی به مخزن تزریق گردید . برای مخزنی که در سال ۲۰۱۲ شروع به تولید می کند شبیه سازی هر کدام از این حالت ها تا سال ۲۰۳۵ انجام شد. شبیه سازی های مختلف نشان می دهد هر چه نرخ تزریق بالاتر باشد، دبی تولیدی دیرتر شروع به کاهش می کند اما روند کاهش آن شدیدتر است ؛ به عبارت دیگر سرعت کاهش دبی تولیدی در حالتی که نرخ تزریق پایین تر است، کمتر میباشد. به منظور بررسی غلظت ماده ی فعال کننده سطحی در این مخزن،می بایست محلول این ماده با غلظ تهای مختلف به مخزن تزریق گردد. محلول ماده فعال کننده سطحی با غلظ تهای ۱تا ۴ درصد حجمی به مخزن به مدت ۵ سال تزریق شد که پس از آن به عنوان پیش برنده توده محلول ماده فعال کننده سطحی به مخزن تزریق گردید. با افزایش غلظت ، تا محدوده ی خاصی ازدیاد برداشت نفت مشاهده شد؛ اما پس از آن با افزایش غلظت، دیگر افزایش تولید دیده نشد . دلیل عدم افزایش تولید با افزایش غلظت تزریق، این است که کشش سطحی پایین در محدوده ی خاصی از غلظت حاصل از تزریق مواد فعال کننده سطحی اتفاق می افتد